Provoz nouzových komínů

V našem výrobním procesu zpracováváme řadu přírodních surovin. Jejich kvalita je proměnlivá, např. v závislosti na tom, z jaké části přírodního ložiska (např. lomu) jsou momentálně těženy. Společně s dalšími faktory to může poměrně významně ovlivňovat stabilitu výrobního procesu, včetně tlaků a teplot v našich výrobních zařízeních. Léta zkušeností a řada projektů, které jsme realizovali, nás naučila reagovat a přizpůsobovat chod našich zařízení měnícím se podmínkám. Vzhledem k charakteru výroby však nelze ovlivnit výrobní podmínky okamžitě. Setrvačnost některých fyzikálních podmínek způsobuje, že jsme nuceni použít některé nouzové nástroje, abychom zamezili poškození výrobního zařízení, včetně těch jeho komponent, které zajišťují snižování vlivu výrobního procesu na životní prostředí. Pokud by k těmto poškozením došlo, znamenalo by to vyřazení těchto zařízení z provozu s dopadem na životní prostředí mnohonásobně větším než krátkodobé použití některých nouzových postupů.

 

Nouzové komíny jsou součástí bezpečnostního okruhu kupolové pece. Jsou spouštěny automaticky systémem řízení výrobních linek ve chvíli, kdy by kvůli tlaku nebo teplotě spalin mohlo dojít k destrukci dospalovacího zařízení. Za normálního provozu spaliny z kupolové pece odcházejí přes výměník a filtr pevných částí do spalovací komory a po dospálení CO na CO2 jsou vypouštěny do ovzduší. Za nestandardního stavu odcházejí nouzovým komínem bez dospálení. Dlouhodobou systematickou prací se nám daří realizovat programy, které stále snižují nutnost tyto nouzové komíny využívat. Od roku 2006 zaznamenáváme stále nižší dobu otevření nouzových komínů, a to nejen v absolutních hodnotách, ale i v poměru k chodu pece. Naším dlouhodobým cílem je „NULA“ otevření. 

Nouzové komíny_graf_8-2018.jpg