Měření imisí formaldehydu

Nejprve si řekněme, jaký je rozdíl mezi emisemi a imisemi. Emise měříme přímo ve výduchu a limity určují koncentraci (tj. množství emisních látek v každém 1m3 vzdušniny) přímo u zdroje emisí, tedy laicky řečeno „u komína“. Z hlediska vlivu na zdraví a na ekosystém je ovšem důležitější tzv. imisní koncentrace. Imise je to, co skutečně „spadne na zem“ (neboli do prostoru, kde se pohybují osoby) a co tedy může ovlivnit zdraví obyvatelstva. Mezi „komínem“ a místem dopadu dochází k rozptýlení látek, obvykle k prudkému poklesu jejich koncentrace a tedy k jejich schopnosti ovlivňovat zdraví. Proto nemusíme zaznamenat silně kouřící výfuk nákladního auta jedoucího kilometr před námi, ale vadí nám, pokud jedeme přímo za ním. Ze stejných důvodů se stále u průmyslových podniků staví komíny. Úroveň světového lidského vědění zatím neumí budovat bezemisní průmysl. Jakákoliv průmyslová činnost je tedy spojena s nějakými emisemi stejně tak, jako je s emisemi spojen provoz dopravních prostředků, zemědělská produkce či vytápění budov. Jedno místo tedy ovlivňuje více zdrojů a naměřené imise nelze vztáhnout pouze k nejbližší továrně. Úlohou komína je co nejvíce napomoci rozptýlení emisních látek a tedy snížení jejich imisní koncentrace. Reálně tedy čím vyšší komín, tím lépe pro místní obyvatelstvo. To je fyzikální zákonitost. V projektu třetí linky se tedy existenci komína nelze vyhnout. Plně chápeme, že komín není žádné přitažlivé architektonické dílo. Jeho projektovaná velikost odpovídá odborným propočtům a je zcela srovnatelná s těmi současnými.

V posledních letech bylo v Častolovicích provedeno několik měření imisí převážně se zaměřením na formaldehyd.

V lednu 2014 prováděl měření Zdravotní ústav Pardubice na objednávku společnosti Isover. Jedná se o měření, které na základě dohod s úřadem městyse Častolovice provádíme 1x za 3 roky. Oproti měřením z roku 2007 a 2010 došlo ke dvěma změnám. První byl posun termínu - z plánovaného září/ října na leden, tedy prostředek topné sezóny. Druhou změnou bylo umístění měřícího vozu z prostoru ulice Zahradní do areálu základní školy. Obě změny byly provedeny po dohodě s radou městyse. Rozsah měření byl opět stanoven tak, aby pokrýval všechny látky sledované v Isoveru v rámci autorizovaných měření emisí (oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky, formaldehyd, acetaldehyd, fenoly a amoniak). Tradičním doplňkem jsou pak parametry suspendované (prachové) částice PM10, ozon a měření klimatických podmínek. Přístroje vzorkovaly venkovní ovzduší nepřetržitě po celou dobu měření, tedy od 30.1. do 31.1.2014, a naměřené hodnoty byly zaznamenávány pomocí počítače. Kompletní výsledky byly předány paní starostce.

 imise1.png

Naměřené hodnoty koncentrací byly porovnány s platnými imisními limity podle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Protože pro některé měřené látky neexistují imisní limity, jsou naměřené hodnoty porovnány s limity dříve platnými, nebo s hodnotami doporučenými Státním zdravotním ústavem v Praze. Z protokolu a analýzy vyplývá, že naměřené hodnoty jsou výrazně pod těmito limity a potvrzují výsledky z let 2007 a 2010,a to s jednou výjimkou. Tou jsou emise prachových částic PM10. Jde o parametr běžně sledovaný při měření imisí, nicméně jedná se zejména o prach z dopravy a z lokálních topenišť. V měřených dnech se tato hodnota díky topné sezóně a špatným rozptylovým podmínkám (inverze, slabý vítr) vyšplhala na hodnotu limitu. Opakované měření PM10 provedené na základě žádosti rady městyse v červenci 2014 v blízkosti kruhového objezdu, na kterém se Isover finančně podílel, dospělo k hodnotám kolem 20 µg/m3.

V zimě 2014/15 v Častolovicích proběhlo další měření imisí. Bylo součástí diplomové práce studenta Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bylo čistě zaměřené na formaldehyd. Tato diplomová práce obsahuje řadu velmi zajímavých, ne vždy zcela známých informací, ze kterých vybírám:

 FORMALDEHYD se řadí mezi těkavé organické látky (tzv. VOC), běžně emitované do ovzduší jak v důsledku lidské činnosti, tak i přirozeným způsobem z přírody:

  • za normálních podmínek bezbarvý plyn s intenzivním zápachem, velmi dobře rozpustný ve vodě
  • dá se zakoupit jako 37% vodný roztok, tzv. formalín
  • při vyšších teplotách (> 150 °C) se rozkládá na kyselinu mravenčí a oxid uhelnatý
  • přirozená koncentrace formaldehydu ve vzduchu = 0,5 µg/m3, ve městech se pohybuje v hodnotách desítek µg/m3
  • v ovzduší má formaldehyd životnost pouze několik hodin a rozkládá se při reakci se slunečními paprsky
  • formaldehyd obsahují produkty na bázi dřeva (dřevotřískové desky OSB), dřevovláknité desky (HDF), překližka, výrobky z korku (podlahové krytiny), výrobky z papíru, nátěrové hmoty, barvy, laky, textil, dezinfekční a konzervační látky

Emise formaldehydu vznikají mj. i při:

  •  spalování dřeva (dub 759 mg/kg dřeva, borovice 1165 mg/kg dřeva!), plynných a kapalných paliv (LPG 11,2, zemní plyn 8,8 a nafta 4,12 mg/kg paliva)
  •  automobilové dopravě (16,5 mg – 115,2 mg na km jízdy, u vznětových motorů až 1000 mg formaldehydu na 1 kg paliva).

… a nezanedbatelné množství produkují cigarety! V kouři z cigaret je formaldehyd v koncentraci až 130 µg/m3. Zakouřená hospoda tedy dodá osazenstvu až 2x vyšší množství formaldehydu než je imisní limit!

 Měření bylo provedeno pomocí tzv. pasivních dozimetrů, které byly umístěny na 5 měřících místech a pravidelně obměňovány a posílány do laboratoře ke zpracování (Zdravotní ústav Hradec Králové). Celkem byly provedeny čtyři týdenní náměry v etapách uvedených v tabulce.

imise10.png imise3.png

VS1 - Isover střecha, VS2 - Isover hranice k Česticím, VS3 - Isover hranice k Častolovicím, VS4 - ulice B. Němcové, Častolovice, VS5 - ulice Mírová, Častolovice 

Limity (resp. referenční hodnoty) jsou také poměrně zajímavé. Podle Státního zdravotního ústavu je limit pro vnější ovzduší nastaven na 60 µg/m3. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2003 Sb. udává hodnotu pro vnitřní prostředí staveb také 60 µg/m3. Příloha č. 2 k nařízení vlády č.178/2001 Sb. pak pro pracovní prostředí má dva limity – průměrnou pro 8-mi hodinovou pracovní dobu PEL 500 µg/m3 a nepřekročitelnou okamžitou - NPK-P 1000 µg/m3. Zaměstnanci ve firmách pracujících s formaldehydem tedy teoreticky mohou pracovat v prostředí s až o řád vyšší koncentrací formaldehydu…

Průměrné naměřené a maximální naměřené hodnoty v jednotlivých lokalitách vycházejí takto:

 imise4.png

Průměrné naměřené hodnoty v jednotlivých lokalitách a etapách vycházejí takto:

 imise5.png

Další měření, tentokrát jako součást bakalářské práce studentky z Univerzity Pardubice, probíhalo na podzim roku 2016. Měření pomocí dozimetrů Radiello bylo prováděno na třech odběrových místech: hranice pozemku Isover, dům paní Filipové (vila U nás), školka Častolovice v těchto termínech:

 imise6.png

Naměřené výsledky korespondují s dříve naměřenými hodnotami a opět se pohybují hluboko pod referenční hodnotu SZÚ, tedy 60 µg/m3.

imise7.png 

  imise8.png

 

 Shrnutí výsledků dosavadních měření:

 imise9.png

Závěrem lze konstatovat, že koncentrace formaldehydu v ovzduší Častolovic je hluboko pod limity SZÚ. Pokud se podíváte do posledního grafu VŠCHT Praha na hodnoty naměřené v etapě 3, musíte zároveň dojít k závěru, že přestože závod Isover imise formaldehydu produkuje, není rozhodně jediným zdrojem pro Častolovice. III. etapa měření totiž proběhla o Vánocích a tedy při kompletně odstavené výrobě. Přesto za vedení závodu mohu prohlásit, že ve spolupráci s vývojovým centrem Saint-Gobain intenzivně pracujeme na dalším snižování emisí/ imisí formaldehydu, jakož i na celkovém kontinuálním snižování dopadů na životní prostředí, jak jen to dostupné světové technologie dovolují. Přechod veškeré výroby na pojivo s velmi nízkým obsahem formaldehydu (až o 95% nižší než u současného pojiva) je v tuto chvíli součástí záměru na vybudování linky ČA3. V letošním roce provedeme další měření imisí. Jsme dohodnuti se starosty Častolovic a Čestic, že měření provedeme v obou těchto obcích, zaznamenali jsme a nebráníme se nechat provést stejné měření i v dalších obcích v okolí (Olešnice, Hřibiny). O jejich termínech a výsledcích Vás budeme opět informovat.