EIA

LINKA ČA3

posouzení vlivů na životní prostředí

Isover na konci listopadu podal na krajský úřad oznámení záměru „Závod Častolovice – nová linka ČA3“, které je zásadním podkladem pro tzv. zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (známé též pod zkratkou EIA). Završili jsme tak téměř roční práci na dokumentaci, která je přílohou oznámení. V úterý 6. 12. 2016 proběhlo v našem závodě setkání se zastupiteli městyse Častolovice a členy komise životního prostředí, na kterém jsme filozofii našeho záměru podrobně vysvětlovali. Potěšila nás hojná a aktivní účast ze strany pozvaných. Protože samotný dokument je velmi obsáhlý, dovolte mi shrnout základní body žádosti:

  1. Žádost předpokládá vybudování třetí výrobní linky na zpracování a recyklaci minerální vaty v Častolovicích.
  2. Linka ČA3 bude umístěna do jedné ze stávajících skladových hal. Mimo stávající půdorys haly bude postaven nový 50 metrový komín a budova pro přípravu surovin.
  3. Nová linka celkově zvýší kapacitu tavení cca o 10 % oproti v současné době povolené kapacitě v integrovaném povolení (z 20 tun za hodinu na 22 tun za hodinu pro celý závod).
  4. Tato výrobní linka nebude mít kupolovou pec – tavení bude probíhat v plynovo-kyslíkové peci.
  5. Hlavním důvodem pro investici je splnění nových přísných limitů pro SO2 (oxid siřičitý) a VOC (organické látky) s tím, že nevznikne dodatečná potřeba likvidace odpadů mimo závod. Záměr je prvním (ale zásadním) krokem pro splnění podmínek integrovaného povolení, které nám udělilo výjimku z limitů BAT do 31. 12. 2020 pro nalezení a realizaci moderního a efektivního řešení.
  6. Třetí linka dokáže zpracovat veškeré meziprodukty z výroby bez nutnosti briketovat. Do procesu tavení tedy nevstupují přídavní nositelé síry (zejména cement).
  7. Snížení emisí SOdosáhneme změnou vsázky – odstraníme brikety a upravíme poměry vstupních surovin (případně začneme používat nové s nižším obsahem síry). Předpokládáme pokles SO2 o 45 %.
  8. Snížení VOC dosáhneme přechodem na nové pojivo na bázi cukru s velmi nízkým obsahem volného formaldehydu (do 0,1 % oproti současným 6,8 %). Pojivo nebude obsahovat močovinu a čpavkovou vodu.
  9. Snížení emisí těchto látek bude mít příznivý dopad na imise (to, co z komínů dopadne do okolních obcí) a související dosud provedená měření, studie a testy technologií naznačují, že i na množství pachový látek.
  10. Nárůst dopravy nebude významný a stejně tak nepřepokládáme zvýšení hlučnosti v okolí závodu.

V průběhu přípravy dokumentace jsme provedli spoustu provozních testů s novým pojivem a s tzv. nízkosirnou vsázkou zde v Častolovicích i na zařízení SBM v jednom ze závodů Saint-Gobain v Evropě. Jsme přesvědčeni, že by nová linka významně snížila dopad provozu závodu na své okolí.

Veškeré informace naleznete na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK850

Lubomír Meller, manažer pro bezpečnost práce a ochranu životního prostředí