Emise

"Dlouhodobě plníme všechny limity, které máme nastavené v integrovaném povolení",

říká generální ředitel Robert Kazda. 

Společnost ISOVER zároveň prochází pravidelným přezkoumáním ze strany České inspekce životního prostředí a krajského úřadu, zda dodržuje podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení. To v současnosti obsahuje i výjimku z limitů BAT pro SO2 a VOC, která platí do roku 2020. Součástí žádosti o tuto výjimku byl podrobný rozbor vstupních surovin a představení nové koncepce tavení, kterou koncern Saint-Gobain vyvinul. Celá koncepce spojená se záměrem výstavby linky ČA3 byla v podobě dokumentace EIA předána na krajský úřad k posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Pomocí tavení v plynovo-kyslíkové peci dokážeme zpracovat meziprodukty z výroby bez nutnosti jejich aglomerace do briket, což přinese snížení emisí síry o 45 % proti současnému stavu. Součástí záměru je pak i změna pojiva, kdy pojivo na bázi cukru s velmi nízkým obsahem formaldehydu sníží jeho emise o více než 90 %.

Ohlašovací práh

Aktuální údaje o našich emisích lze vyhledat online v Integrovaném registru znečišťování (www.irz.cz). Integrovaný registr znečišťování v sobě nese informace o ohlašovacích prazích určených právními předpisy a představujících množství látek za ohlašovací rok, jejichž překročením vzniká ohlašovací povinnost. Neznamená to ovšem, že bychom neplnili koncentrační limity pro dané látky. Ohlašovací prahy nijak nekorespondují se zákonnými koncentračními emisními limity a jsou položeny hluboko pod nimi. V následující tabulce jsou absolutní hodnoty vypuštěných látek v průběhu kalendářního roku s tím, že žlutě podbarvené hodnoty byly ohlášeny do IRZ.

IRZ - tabulka 1.jpg

Mediálně nejsledovanější jsou emise formaldehydu, které se dlouhodobě vzhledem k množství produkce daří snižovat. Celkové absolutní množství formaldehydu, které je vyšší v roce 2015 a 2016 v porovnání s lety 2012 až 2014, je dáno zvýšením výroby, nikoliv používáním horších surovin. Např. oproti roku 2011 se celková produkce v častolovickém závodě zvýšila o 23 %, přesto celkové množství formaldehydu kleslo o více než 10 %. Oproti roku 2005 celkové emise formaldehydu klesly dokonce o více než 85 %. Na grafu vidíte celkové emise naměřené za posledních deset let v tunách za rok s tím, že ohlašovací práh je 50 kg/rok.

Formaldehyd - graf 1.jpg

Porovnání naměřených koncentrací s limity v posledních letech pak ukazuje, že se pohybujeme minimálně o řád pod limitem. Naměřené emise formaldehydu se pohybují do 3 % limitu, po jeho zpřísnění v roce 2016 pro tvrdící komory pak do 6 % limitu.

Formaldehyd - tab 1.jpg

 Formaldehyd - graf 2.jpg

Víte, že:

Formaldehyd se řadí mezi těkavé organické látky, běžně emitované do ovzduší jak v důsledku lidské činnosti, tak i přirozeným způsobem z přírody.

Formaldehyd obsahují produkty na bázi dřeva (dřevotřískové desky OSB), dřevovláknité desky (HDF), překližky, výrobky z korku (podlahové krytiny), výrobky z papíru, nátěrové hmoty, barvy, laky, textil, dezinfekční konzervační látky. Zdrojem formaldehydu jsou také lokální topidla, doprava a cigaretový kouř.