Všem občanům Častolovic a Čestic

Všem občanům Častolovic a Čestic

Věc: Mýty a fakta okolo nového komína  

23. května 2017

 

Vážení občané Častolovic, vážení občané Čestic,

 

v posledních měsících vzbuzuje zvýšený zájem plán naší společnosti na vybudování nového recyklačně-výrobního zařízení v rámci závodu Saint-Gobain Isover v Častolovicích. Snahou tohoto dopisu je seznámit Vás krátce s rozsahem připravované investice a uvést na pravou míru některé mýty, které se o ní šíří.

 

Stávající hranice závodu zůstanou zachovány

Záměrem je vybudovat v Častolovicích novou, třetí výrobní linku. Linka bude z větší části umístěna ve stávající skladové hale a závod se nebude nijak rozšiřovat mimo své současné hranice.

 

Máme kompletní dokumentaci pro řízení EIA

Informace o plánu rozšířit výrobu byla zveřejněna již v roce 2015. Na konci roku 2016 jsme Krajskému úřadu v Hradci Králové předložili dokument „Oznámení vlivů záměru na životní prostředí: Závod Častolovice – nová linka ČA3“, neboli tzv. plná dokumentace EIA.  Jde o veřejně dostupný, ale velmi obsáhlý dokument (cca 500 stran), kde lze najít ověřené podklady k ekologickým a zdravotním vlivům závodu Isover, jak vypadá dnes, i závodu po vybudování třetí linky. Jelikož se jedná o značně odborný text, zorganizovali jsme v roce 2016 přímo v závodě prezentace pro zastupitele obce Častolovice. Poté v únoru 2017 pro zastupitele Čestic a v březnu 2017 pro členy spolku Ekors.

 

Nová linka sníží emise o cca 40%

Současné dvě výrobní linky na výrobu čedičové vaty používají k roztavení vstupních surovin pece, ve kterých je zdrojem energie koks. Do těchto pecí se také přidávají brikety z meziproduktů výroby, které jsou dalším zdrojem emisí SO2. Nová linka by pro tavení používala novou plynovo-kyslíkovou pec a nepoužívala by koks ani brikety. Navíc zpracuje 100% všech meziproduktů bez nutnosti výroby briket. Nebudeme tak muset do stávajících pecí brikety přidávat a snížíme tak podíl síry, která do procesu tavení vstupuje. Linka na výrobu briket bude navíc zrušena. Díky tomu se sníží také výstupy emisí SO2 a to přibližně o 40% proti současnému stavu.

 

Nový komín je potřeba, protože sníží imise

Spolek EKORS bojuje proti novému 50-ti metrovému komínu. Součástí dokumentace k našemu záměru je rozptylová studie, která s komínem počítá. Emise z komínů se v ovzduší rozptylují. Laicky se dá říci, že čím je vyšší komín, tím menší je dopad do jeho bezprostředního okolí, což nutně neznamená, že by se problém přenesl někam dál – emise se rozptýlí a na zem dopadají značně naředěné. Nechali jsme nezávisle zpracovat rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik. Oba dokumenty potvrzují, že výsledné imise po realizaci záměru klesnou a dopady na okolí závodu budou nižší, než v současnosti.

 

Emise formaldehydu jsou nízké již dnes a budou ještě nižší

Formaldehyd může způsobit zdravotní problémy, ale ne v koncentracích, ve kterých se vyskytuje v okolních obcích nebo přímo v závodě. Závod v tuto chvíli plní emisní limity formaldehydu s obrovskými rezervami. Emise se dlouhodobě pohybují do 2% limitu, po jeho zpřísnění do 7% limitu. Imise formaldehydu, tedy koncentrace přímo v ulicích Častolovic jsou také hluboko pod limitem Státního zdravotního ústavu, který je 60 μg/m3 . Koncentrace v Častolovicích měřené např. Zdravotním ústavem se dlouhodobě pohybují mezi 1,5 a 4,7 μg/m3. POZOR, to platilo i v době, kdy závod během Vánoc nevyráběl. Je tomu proto, že významným zdrojem formaldehydu je také doprava (16,5 mg – 115,2 mg formaldehydu na km jízdy) nebo lokální zdroje topení.

 

Čedičová vata bez formaldehydu neexistuje

V rámci výrobního procesu čedičové vaty je formaldehyd přítomen v pojivu vždy. Stejně tomu tak je ve všech dalších závodech na světě vyrábějících čedičovou izolaci – ať již náleží do skupiny Saint-Gobain, či jde o závody konkurenční. Není známo, že by jakýkoliv závod na světě vyráběl čedičovou vatu s nulovým obsahem formaldehydu. 

 

Pokud někdo tvrdí opak, pak zaměňuje čedičové izolace (na bázi roztaveného kamene – čediče) za skelné izolace (na bázi roztaveného skla). Pro sklenou vatu je známa a používána bezformaldehydová receptura. V Častolovicích ale skelnou vatu nevyrábíme. V severních Čechách je závod naší konkurence vyrábějící skelnou vatu, která je bez formaldehydu. Stejná společnost vyrábí na Slovensku čedičovou vatu se srovnatelným obsahem formaldehydu jako v té z Častolovic.

 

Chceme snížit podíl formaldehydu v čedičové vatě

Řada výrobců pracuje na přenesení zkušeností z výroby skelné izolace do produkce izolace čedičové, zatím se to však nikomu stoprocentně nepodařilo. Věřte, že na tom pracujeme i my v Isoveru. Připravujeme nový druhu pojiva, jehož použití povede k dalšímu dramatickému poklesu přítomnosti formaldehydu, a to o více než 90%. Testové vzorky výrobků s novým pojivem byly zastupitelům obcí a členům spolku Ekors prezentovány. Právě zavedení nové linky s novým způsobem recyklace uvnitř závodu by zavedení této inovace velmi usnadnilo.

 

Předkládáme fakta, bojujeme proti mýtům

Vnímám zájem obyvatel, zejména z Častolovic a Čestic, o dění v našem závodě a plně chápu jejich starost o zdraví a životní prostředí. Respektuji právo a odhodlání některých členů spolku Ekors zůstat v této záležitosti nepřesvědčeni navzdory jakýmkoliv předloženým argumentům a studiím. Tvrdím ale, že právě tento projekt řeší jejich požadavky na ještě větší ekologičnost provozu závodu.

 

Ani tento dopis nemůže v několika odstavcích postihnout všechna hlediska a řešení, která s projektem nové linky souvisí, a proto máte možnost nalézt více informací na internetových stránkách našeho závodu www.isover-castolovice.cz

 

S úctou

GŘ.jpg 

 

Robert Kazda

Generální ředitel

Saint-Gobain divize Isover