15. Ročník čištění řek v Přírodním Parku Orlice

V rámci ekologických aktivit Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s.v letošním roce uspořádal již 15. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice ve dnech 23. – 24.4. 2022

Dobrovolná, veřejná akce byla slavnostně zahájena v sobotu 23.4. 2022 v Kostelci nad Orlicí.

Během víkendu byla vyčištěna řeka Divoká Orlice z Doudleb nad Orlicí do Hradec Králové-Malšovice a také Tichá Orlice z Nové vsi do Albrechtic nad Orlicí, což představuje dohromady zhruba 71 km. Akce se zúčastnilo přes 265 dobrovolníků z řad dětí a dospívající mládeže a široké vodácké veřejnosti. Z přibližně 71 km čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice bylo odvezeno na cca 2,7 t civilizačního odpadu. Všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném víkendovém čase zúčastnili této ekologické akce patří velký dík.

Jaký civilizační odpad se letos podařilo vylovit? Šlo hlavně o odstranění plastu všeho druhu („PET“ flašky, plastové autodíly, igelity), dále pak malé pneumatiky, kuchyňské nádobí, skla, běžky, kusy nábytku či kusů elektrospotřebičů, polystyrenu, koberce, jízdních kola, matrace, dětské hračky atd. Šlo tedy o věci, které rozhodně do řeky nepatří, ať už tyto předměty do řeky naházeli sami lidé, či jenom je odložili na břeh blízko koryta nebo jej voda po zvýšených průtocích zanechala v řečišti v zátokách či slepých ramenech. Více o nasbíraném odpadu dokresluje dokumentace z akce, kterou naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/     

Zvolený způsob odstraňování civilizačního odpadu z koryta řeky a s ohledem na charakter říčního meandru vyžadoval od účastníků akce určité vodácké zkušenosti. Přírodní park byl pro účely čištění řek rozdělen na úseky. Každý úsek měl vedle účastníků akce k dispozici lodě, pytle, rukavice, a pracovní kovové háky s dřevěnou násadou, pomocí kterých se „lovil“ z méně dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem vytypovaná stanoviště podél řek. Bezprostředně po skončení akce byl zajištěn odvoz nasbíraného odpadu do sběrných dvorů obchodní společností Hradecké služby a.s. Tímto koordinovaným postupem bylo zabráněno tomu, aby se nasbíraný civilizační odpad připravený k odvozu neválel na břehu řek delší dobu. Jinak by pravděpodobně došlo k rozšíření divokých skládek a smysl akce čištění řeky Orlice by měl následně negativní dopad.

Závěrem Vám chceme ještě jednou poděkovat za dlouholetou finanční podporu, kterou věnuje obchodní společnost ISOVER těmto dobrovolnickým ekologickým aktivitám. Díky Vaší spolupráci se v rámci projektu Řeky nejsou smetiště neustále daří udržovat zájem široké veřejnosti o dění v jejich regionu a zapojovat je do konkrétní ochrany a údržby životního prostředí, které nás všechny obklopuje a ve které žijeme, pracujeme i relaxujeme. Seznam partnerů naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/ 

                                                                                                                                              ing. Jiří Roušavý                                                                               

člen výboru Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s.