Měření imisí v okolí závodu

V říjnu Zdravotní ústav provedl měření imisí. Tentokrát se měření provádělo nejen v Častolovicích, ale dva dny se měřilo i v Česticích. Obě měření probíhala v areálech mateřských škol. Pomocí měřících vozů Zdravotního ústavu měříme v periodě 3 let, a protože v mezidobí od posledního měření proběhla jiná dvě měření formaldehydu pomocí detekčních trubiček pro potřeby diplomových studentů vysokých škol, máme nyní možnost porovnat výsledky obou metod.

Tentokrát byly měřeny tyto látky: oxid siřičitý (SO2), suma oxidů dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), suspendované částice PM10 (prach pocházející zejména z dopravy), ozon (O3), benzen, toulen a xylen, formaldehyd, fenol a amoniak.

Z vyhodnocení, které je součástí protokolů měření, vyplývá, že imisní limity nebyly překročeny na žádném stanovišti a u žádné z měřených látek.

V grafu je pak patrné, že výsledky měření formaldehydu jsou dlouhodobě stabilní a naměřené hodnoty se nacházejí hluboko pod limitem.

Tabulka 1:  Výsledky 24- hodinových průměrů vzhledem k limitům 

Látka

3. - 4. 10. 2017

Častolovice (µg/m3)

3. - 4. 10. 2017

Častolovice (µg/m3)

4. - 5. 10. 2017

Čestice (µg/m3)

5. - 6. 10. 2017

Čestice (µg/m3)

Limit

(µg/m3)

SO2

14,9

19,1

17,5

16,5

350

NO

9,1

7,4

8,9

4,9

---

NOx

36,6

28,6

23,1

15,9

200

NO2

24,0

18,5

12,1

10,3

200

CO

296,3

330,2

282,6

252,6

10 000

PM10

17,0

14,0

13,0

15,0

50

Ozon O3

22,0

28,6

49,4

52,7

120

Benzen

0,9

1,0

0,8

0,7

5

Toulen

3,9

6,8

4,0

3,8

---

Xylen

3,8

4,3

4,0

3,7

---

Formaldehyd

3,1

2,3

60*

Fenol

Pod mezí stanovitelnosti

Pod mezí stanovitelnosti

20*

Amoniak

7,2

5,7

100**

* Pro formaldehyd a fenol není vyhlášen imisní limit, uvedená hodnota „limitu“ je referenční koncentrací vyhlášenou Státním zdravotním úřadem v Praze

** pro amoniak není vyhlášen imisní limit. Uvedený „limit“ pochází z dnes již neplatného NV č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

 

Lubomír Meller, EHS manažer