11. ročník čištění Orlice

Čištění řeky Orlice

21. - 22. 4. 2018

       Ve dnech 21. – 22.4. 2018 uspořádal Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. ekologickou, dobrovolnou akci - 11. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice. Dubnový termín je pro čištění řeky a přilehlých břehů optimální, protože odpady na březích jsou vidět, v dalších týdnech velmi rychle zarostou vegetací. Díky skvělému letnímu počasí na víkendovou akci přijelo přes 455 účastníků od dětí až po vodáky dříve narozené, v některých úsecích se připojili i dobrovolníci sbírající odpad v okolí řeky na březích a loukách. Všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném víkendovém čase zúčastnili této ekologické akce, patří velký dík. Během této jarní akce byla vyčištěna řeka Divoká Orlice z Doudleb nad Orlicí do Hradce Králové Malšovice a řeka Tichá Orlice z Čermné nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí, což představuje cca 71 km vyčištěných vodních toků v Přírodním parku Orlice. 

      Dobrovolná akce byla slavnostně zahájena v sobotu 21.4. 2018 v Kostelci nad Orlicí. Jaký civilizační odpad se letos podařilo vylovit? Šlo hlavně o odstranění plastu všeho druhu („PET“ lahve, plastové autodíly, igelity), dále pak velké i malé pneumatiky, kuchyňské nádobí,  sklo,  běžky, kusy nábytku či elektrospotřebičů, polystyren, koberce, jízdních kola, dětské hračky atd. Šlo tedy o věci, které rozhodně do řeky nepatří, ať už tyto předměty do řeky naházeli sami lidé, či jenom je „odložili“ na břeh blízko koryta nebo jej voda po zvýšených průtocích zanechala v řečišti v zátokách či slepých ramenech. Více o nasbíraném odpadu dokresluje dokumentace z akce, kterou naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/     

Zvolený způsob odstraňování civilizačního odpadu z koryta řeky a s ohledem na charakter říčního meandru vyžadoval od účastníků akce určité vodácké zkušenosti. Přírodní park byl pro účely čištění řek rozdělen na úseky. V sobotu se podařilo vyčistit řeku Divokou Orlici z Doudleb nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí a na Tiché Orlici se čistil úsek Čermná nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí. V neděli byla čištěna Orlice z Albrechtic nad Orlicí do Hradce Králové. K dispozici byly lodě, pytle, rukavice, a pracovní kovové háky s dřevěnou násadou  pomocí kterých se „lovil“ z méně dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem vytipovaná stanoviště podél řek. Bezprostředně po skončení akce byl zajištěn odvoz nasbíraného odpadu do sběrných dvorů obchodní společností Hradecké služby a.s. Tímto koordinovaným postupem bylo zabráněno tomu, aby se nasbíraný civilizační odpad připravený k odvozu „neválel“ na těchto vytipovaných místech delší dobu. Jinak by pravděpodobně došlo k rozšíření „divokých skládek“ a smysl akce čištění řeky Orlice by měl následně negativní dopad. Z přibližně 71 km čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice bylo odvezeno na cca 4,2 t civilizačního odpadu.

     Akce se uskutečnila především díky peněžní podpoře města Hradce Králové,  úřadu Královehradeckého kraje, Hradeckých služeb a.s., Povodí Labe, st.p. , divize ISOVER Častolovice a dalším partnerů. Kompletní seznam partnerů ekologické akce naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/     

      Vzrůstající počet účastníků akce a partnerů projektu dokládá význam této ekologické aktivity pro další léta. Některé lokality v okolí Nepasic nebo Blešna byly tak zanesené civilizačními odpady, že bude nutné se jim věnovat v dalších letech s větším počtem osob a větším materiálně technickým zabezpečením. Problémem také zůstávají některá místa u řeky, kde byly břehy používány jako skládka odpadu.